FAQ

Projektu iesniedzēji

ES   Programma RADOŠĀ EIROPA apakšprogramma MEDIA domāta uzņēmējiem, kuru galvenā   nodarbošanās ir   audiovizuālas produkcijas (filmu un videospēļu)   ražošana (izņemot   starptautisku kursu, estival un   filmu projektu popularizēšanas pasākumu   organizēšanu, kā arī   auditorijas paplašināšanas pasākumiem, kur var   pieteikties plašāks   pretendentu skaits). Pretendentam jābūt juridiskai personai, kas darbojas     vismaz 12   mēnešus un uzrāda   finansiālu stabilitāti.

Atbalsta intensitāte

Lielākajā   daļā no atbalsta shēmām iespējams konkursa kārtībā pretendēt   tikai uz 50% no   nepieciešamā   finansējuma, pārējie 50% producentam jānodrošina no   citiem avotiem. Populārākā   atbalsta shēma ir Filmu projektu   izstrāde   (Development), kur var pretendēt uz atbalstu visiem darbiem pie filmas, kas veicami līdz pirmajai filmēšanas dienai. Filmu ražošana ‘tīrā’     veidā netiek atbalstīta, izņemot caur TV   Filmu veidošanas (TV  Programming) shēmu, kur projekta stadijā jāpārdod   filma vismaz 3 TV kanāliem dažādās valstīs un valodu teritorijās (te var   pretendēt uz   12.5% spēlfilmu/animācijas un 20% dokumentālo filmu ražošanas     izmaksām).

Iepriekšējā pieredze

Uz RE   apakšprogrammas MEDIA atbalstu var pretendēt tikai audiovizuālās jomas   profesionāļi ar iepriekšēju pieredzi,   piemēram, lai pieteiktos uz   atbalstu audiovizuāla darba (filmas vai   interaktīva projekta)   izstrādei, vai nu producenta vai producējošās kompānijas kontā jābūt   vismaz vienam saražotam un komerciāli   izplatītam(kinoteātrī, TV, estival estival, uc) audiovizuālam darbam. Ja šis ir jūsu pirmais projekts, nebūtu ieteicams rakstīt   pieteikumu uz   RE apakšprogrammu MEDIA.Šie paši principi tiek piemēroti   arī citās programmas sadaļās – ja   pretendējam uz Eiropas filmu   izplatīšanu, apmācību kursu, filmu estival vai   filmu projektu   popularizēšanas pasākumu organizēšanas atbalstu, kā arī auditorijas   paplašināšanas pasākumu organizēšanu, jābūt   iepriekšējai pieredzei šajās jomās.

Bonus punkti

Projektam   palīdzēs, ja tā mērķa auditorija būs jaunieši,   ja tā veidošanā tiks izmantoti arhīva   materiāli un ja tajā būs Eiropas dimensija (saturiski) –   audiovizuālo darbu gadījumā – lai gatavo produktu varētu izplatīt vairāk   nekā vienā Eiropas valstī.

Projektu vērtēšana un  atskaitīšanās

Projektus vērtē neatkarīgi eksperti, kurus izvēl EACEA aģentūra Briselē 4 mēnešu laikā no projekta iesniegšanas termiņa. Ja projekts tiek atbalstīts, līgumu noslēdz 2 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, savukārt, pirmos atbalsta 70% ieskaita 1 mēneša laikā no līguma   parakstīšanas.

RE apakšprogrammas MEDIA projektu atbalsts ir subsīdija. Atbalstītais projekts ir jārealizē, jāiesniedz detalizēta atskaite, un scenārija   gala variants (audiovizuālo darbu izstrādes gadījumā).