Eiropas filmu festivālu tīkli

Eiropas filmu festivālu tīklu atbalsta mērķis ir palielināt skatītāju interesi par Eiropas valstu audiovizuālo saturu un veicināt tā apriti un atpazīstamību.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Organizācijas no MEDIA dalībvalstīm, kuru galvenā nodarbošanās ir festivāla organizēšana.
Festivāli, kas var pretendēt uz atbalstu, ir tādi:
– Kuru programmēšanas politika un atlases procedūra ir skaidri definēta un kas organizē seansus plašai sabiedrībai, kā arī akreditētiem starptautiskiem audiovizuālajiem profesionāļiem un presei;
– Kas īsteno skaidri saprotamu repertuāra atlases politiku;
– Kuru filmu programma 50% sastāv no ne-nacionālām Eiropas filmām no vismaz 15 valstīm, kas piedalās RE MEDIA Programmā, ieskaitot valstis ar zemu filmu ražošanas kapacitāti;
Festivālu tīkls, kas sastāv no koordinatora un vismaz 3 dalībniekiem.
Visiem iesaistītajiem festivāliem jāatbilst augstāk minētajiem kritērijiem.
Ne vairāk kā 20% tīkla dalībnieku (ieskaitot koordinatoru) var būt no vienas valsts.
Projektu iesniedz koordinators.

KĀDAS AKTIVITĀTES VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Aktivitātes, ko realizē Eiropas filmu festivālu tīkli, piemēram:
– koordinētas kopīgas darbības, kuru mērķis ir paplašināt auditoriju, veicinot Eiropas filmu un audiovizuālo darbu izplatību un interesi par tiem;
– tīkla dalībnieku koordinēšana, veicinot tā ilgtspējīgu darbību un strukturētu attīstību (piemēram, kopīgi pasākumi, pieredzes un informācijas apmaiņa starp dalībniekiem); 
– Koordinēti kopīgi pasākumi, kas veicina ilgtspējīgu un videi draudzīgu praksi festivālu organizēšanā.
Pieteikumi iekļauj stratēģijas, lai nodrošinātu ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku pasākuma norisi un nodrošinātu dzimumu līdzsvaru, iekļaušanu, un daudzveidību.
Pieteikumi demonstrē aktivitātes, kas risinās 2 gadu garumā.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Atbalsta apjoms neierobežots – atbilst projekta vajadzībām. Piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 90%.
Priekšfinansējums – 60% no maksimālās paredzētās atbalsta summas.
Maksimālā atbalsta summa tīkla dalībniekam – 100 000 EUR.
Atbalsts tiks piešķirts, pamatojoties uz izdevumu tāmi (kurā uzrādītas faktiskās izmaksas ar vienību izcenojumiem un fiksētās summas (lump sum) elementiem). Tiks atlīdzinātas TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz atbalsta vadlīnijas.