Ziņu mediju pratība

Atbalsts pasākumiem, kas veicina ziņu mediju pratību, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem attīstīt kritisku izpratni par plašsaziņas līdzekļos atrodamo informāciju, kā arī veicinātu zināšanu apmaiņu par mediju lietotprasmes politiku un praksi.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.
Īsa informācija par konkursu angliski šeit.
Info sesija pretendentiem plānota decembra sākumā šajā vietnē, kur tā arī tiks saglabāta ierakstā.
2023. gadā atbalstīto projektu īss apraksts šeit – ritinot uz leju līdz Projects funded under this topic
2022. gadā atbalstīto projektu īss apraksts šeit – ritinot uz leju līdz Projects funded under this topic

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Vismaz 3 organizāciju (publisku vai privātu) konsorcijs, kas darbojas vismaz 3 programmas “Radošā Eiropa” dalībvalstīs.
“Radošā Eiropa” dalībvalstis:
– ES dalībvalstis (tostarp aizjūras zemēs un teritorijās);
– valstis, kas nav ES dalībvalstis:
valstis, kas iekļautas EEZ sarakstā,
valstis, kas asociētas programmā “Radošā Eiropa” (list of participating countries).

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Materiālu (vairākās valodās) izveide un/vai izplatīšana, lai uzlabotu iedzīvotāju digitālās spējas un noturību pret dezinformāciju, kā arī vairotu viņu izpratni par plašsaziņas līdzekļu vidi.
Materiālu izstrāde jebkura vecuma un sabiedrības grupām, kas paredzēti iedzīvotāju informēšanai.
Inovatīvu medijpratības risinājumu izstrāde, kas sagatavo mediju videi nākotnē (projekts var ietvert prototipus, bet nevar koncentrēties tikai uz IT izstrādi).
Tālākizglītības pasākumu organizēšana iedzīvotājiem un pedagogiem, ietverot pieredzes apmaiņu pāri valodu, valstu un kultūru robežām.
Publisku pasākumu un/vai semināru organizēšana, lai veicinātu informētību un dalītos pieredzē.
Pasākumu organizēšana, lai pielāgotu un padarītu pieejamus iepriekš minētos rīkus un materiālus.
Pieteikumu iesniedzējiem jāsadarbojas ar Eiropas Digitālo mediju observatorijas (EDMO) reģionālajiem centriem, lai dalītos pieredzē un izvairītos no pārklāšanās mediju lietotprasmes iniciatīvās, kas tiek īstenotas ar šiem reģionālajiem centriem.
Projekti, kas ilgst ne vairāk kā 24 mēnešus.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Atbalsta apjoms – ne vairāk kā 500 000 EUR vienam projektam.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 70%.
Priekšfinansējums – 70% no maksimālās paredzētās atbalsta summas.
Atbalsts tiks piešķirts, pamatojoties uz izdevumu tāmi (kurā uzrādītas faktiskās izmaksas ar vienību izcenojumiem un fiksētās summas (lump sum) elementiem). Tiks atlīdzinātas TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz atbalsta vadlīnijas.