Žurnālistikas partnerības – sadarbība

Atbalsta mērķis ir atbalstīt pārrobežu sadarbību starp ziņu mediju organizācijām, kas koncentrējas uz inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem un/vai žurnālistikas projektiem. Finansējums paredzēts mediju organizāciju konsorcijiem (t. i., bezpeļņas, sabiedriskajiem un privātajiem plašsaziņas līdzekļiem, mediju asociācijām, NVO u. c.), lai cita starpā veicinātu plašsaziņas līdzekļu pārveidi, uzticamu ziņu sniegšanu sabiedrībai un ziņu žurnālistu prasmes.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.
Īsa informācija par konkursu angliski šeit.
Info sesija pretendentiem plānota 6. decembrī šajā vietnē, kur tā arī tiks saglabāta ierakstā.
2022. gadā atbalstīto projektu īss apraksts šeit .

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Vismaz trīs organizāciju (publisku vai privātu) konsorcijs, kas darbojas vismaz 3 programmas “Radošā Eiropa” dalībvalstīs. Konsorcijs, kas sastāv no drukātiem/tiešsaistes medijiem, radio/raidierakstu vai TV organizācijām, kā arī mediju asociācijas, sabiedriskās/bezpeļņas organizācijas, universitātes, izpētes centri, starptautiskas organizācijas, žurnālistikas fondi, mediju profesionāļu apmācību centri u.c.
“Radošā Eiropa” dalībvalstis:
– ES dalībvalstis (tostarp aizjūras zemēs un teritorijās);
– valstis, kas nav ES dalībvalstis: valstis, kas iekļautas EEZ sarakstā, valstis, kas asociētas programmā “Radošā Eiropa” (list of participating countries).

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Projekti, kas paredz sadarbību jebkurā ziņu mediju (apakš)nozarē un/vai žanrā, kuru mērķis ir palīdzēt mediju organizācijām pielāgoties jaunajām ekonomiskajām un patēriņa realitātēm, kā arī veicināt sistēmiskas pārmaiņas attiecīgajā jomā.
Projektu mērķis, piemēram, var būt:
– labāku ieņēmumu un monetizācijas modeļu izstrāde;
– jauni pieeju apgūšana auditorijas piesaistīšanai, kopienas veidošanai un mārketingam;
– kopēju profesionālo/tehnisko standartu izstrāde;
– jaunu ziņu redakciju modeļu izstrāde;
– rīku izstrāde, kas radītu iespēju satura/datu apmaiņai starp ziņu medijiem visā ES, kā arī palīdzētu mazām mediju organizācijām.
Satura ziņā tie, piemēram, var aptvert šādas jomas:
– palielināt reportieru efektivitāti, izmantojot inovatīvus risinājumus žurnālistu sadarbībā;
– pieredzes apmaiņa par inovatīvu ražošanas metožu un formātu pielietojumu, lai sasniegtu augstas kvalitātes mediju sniegumu;
– veicināt pieredzes apmaiņu starp mediju organizācijām un žurnālistiem, lai optimizētu darba plūsmu tiem žurnālistikas veidiem, kuriem nepieciešams vairāk laika un resursu.
Projekti, kas ilgst ne vairāk kā 24 mēnešus.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Atbalsta apjoms – ne vairāk kā 2 000 000 EUR vienam projektam.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 80%.
Priekšfinansējums – 70% no maksimālās paredzētās atbalsta summas.
Atbalsts tiks piešķirts projekta koordinatoram, pamatojoties uz izdevumu tāmi (kurā uzrādītas faktiskās izmaksas ar vienību izcenojumiem un fiksētās summas (lump sum) elementiem). Tiks atlīdzinātas TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz atbalsta vadlīnijas.