Žurnālistikas partnerības – plurālisms

Atbalsta mērķis ir aizsargāt ziņu mediju nozari, kas ir īpaši nozīmīga demokrātijai un pilsoniskajai līdzdalībai, piemēram, vietējos un reģionālos plašsaziņas līdzekļus, kopienu medijus, pētniecisko žurnālistiku un organizācijas, kas sniedz valstiskas nozīmes ziņas. Atbalsts būs vērsts uz organizācijām ar pieredzi mediju jomā, kas sadarbojas ar organizācijām dažādās valstīs un kas spēj organizēt atklātus Eiropas mēroga konkursus, lai piešķirtu kaskādes dotācijas (t. i., atbalstu šīm citām organizācijām).

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.
Īsa informācija par konkursu angliski šeit.
Info sesija pretendentiem plānota 6. decembrī 12.00 – 13.00 (pēc LV laika) šajā vietnē, kur tā arī tiks saglabāta ierakstā.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Viena organizācija (publiska vai privāta) vai vismaz divu organizāciju konsorcijs, kas aktīvi strādā ziņu mediju jomā (mediju asociācijas, sabiedriskās/bezpeļņas organizācijas, universitātes, izpētes centri, starptautiskas organizācijas, žurnālistikas fondi u.c.) un darbojas programmas “Radošā Eiropa” dalībvalstīs.
“Radošā Eiropa” dalībvalstis:
– ES dalībvalstis (tostarp aizjūras zemēs un teritorijās);
– valstis, kas nav ES dalībvalstis: valstis, kas iekļautas EEZ sarakstā, valstis, kas asociētas programmā “Radošā Eiropa” (list of participating countries).

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Projektu mērķis ir atbalstīt ziņu mediju organizācijas, kas darbojas demokrātijas un pilsoniskas līdzdalības veicināšanā, veidojot sabiedriskās debates un sniedzot labumu savai auditorijai un kopienām, nevis koncentrējoties uz peļņu. Galvenokārt šīs organizācijas ir:
– Vietējie un reģionālie plašsaziņas līdzekļi;
– Neatkarīgas pētnieciskas žurnālistikas organizācijas;
– Organizācijas, kas sniedz valstiskas nozīmes ziņas/ sabiedrisko mediju žurnālistika, kas veicina mediju sniegtās informācijas caurspīdīgumu.
Projekti, kas ilgst ne vairāk kā 24 mēnešus.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Atbalsta apjoms – ne vairāk kā 3 000 000 EUR vienam projektam.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 90%.
Priekšfinansējums – 70% no maksimālās paredzētās atbalsta summas.
Atbalsts tiks piešķirts projekta koordinatoram, pamatojoties uz izdevumu tāmi (kurā uzrādītas faktiskās izmaksas ar vienību izcenojumiem un fiksētās summas (lump sum) elementiem). Tiks atlīdzinātas TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz atbalsta vadlīnijas.