FAQ

Projektu iesniedzēji

ES Programmas RADOŠĀ EIROPA apakšprogramma MEDIA galvenokārt domāta uzņēmējiem, kuru galvenā nodarbošanās ir audiovizuālas produkcijas (filmu, videospēļu un interaktīvā satura) ražošana un izplatīšana. Starptautisku tālākizglītības kursu, festivālu un filmu projektu tirgu organizēšanas, kā arī auditorijas paplašināšanas pasākumu konkursos var pieteikties plašāks pretendentu skaits. Pretendentam jābūt juridiskai personai, ar iepriekšēju pieredzi un finansiālu stabilitāti.

Atbalsta intensitāte

Lielākajā daļā no atbalsta shēmām iespējams konkursa kārtībā pretendēt  tikai uz 50% no nepieciešamā finansējuma, pārējie 50% producentam jānodrošina no citiem avotiem. Līdz šim populārākā atbalsta shēma ir mainījusies, kļūstot par Kopražojuma filmu projektu izstrādi (European Co-Development), kur var pretendēt uz atbalstu visiem darbiem pie filmas, kas jau attīstīšanas stadijā ir vismaz 2 valstu kopražojums un kas veicami līdz pirmajai filmēšanas dienai. Šajā konkursā maksimālā atbalsta intensitāte ir 70%. Filmu ražošana ‘tīrā’ veidā netiek atbalstīta, izņemot caur TV un tiešsaistes saturs (TV and Online Content) shēmu, kur projekta stadijā filma jāpārdod vismaz 2 TV kanāliem dažādās RE MEDIA valstīs un valodu teritorijās (te var pretendēt līdz 20% filmu ražošanas izmaksām).

Iepriekšējā pieredze

Uz RE MEDIA atbalstu var pretendēt tikai audiovizuālās jomas   profesionāļi ar iepriekšēju pieredzi, piemēram, lai pieteiktos uz   atbalstu audiovizuāla darba (filmas vai interaktīva projekta) izstrādei, vai nu producenta vai producējošās kompānijas kontā jābūt vismaz vienam saražotam darbam, kas komerciāli izplatīts 3 valstīs (kinoteātrī, TV, vai citās platformās). Ja šis ir jūsu pirmais projekts, nebūtu ieteicams rakstīt   pieteikumu uz RE apakšprogrammu MEDIA. Šie paši principi tiek piemēroti  arī citās programmas sadaļās – ja pretendējam uz Eiropas filmu izplatīšanu, apmācību kursu, filmu festivālu vai filmu projektu  tirgu organizēšanas atbalstu, kā arī auditorijas   paplašināšanas pasākumu organizēšanu, jābūt iepriekšējai pieredzei šajās jomās.

Jauni nosacījumi

Iesniedzot projektu jebkurā programmas Radošā Eiropa konkursā, jāuzrāda, kādā veidā tas veicinās zaļo domāšanu, izmantos digitālās pasaules sniegtās iespējas un būs visādā ziņā iekļaujošs.

Projektu vērtēšana un  atskaitīšanās

Projektus vērtē neatkarīgi eksperti, kurus izvēl EACEA aģentūra Briselē. Pieteikties par ekspertu var jebkurš profesionālis, aizpildot anketu šeit. Projektus vērtē 4-8 mēnešu laikā no projekta iesniegšanas termiņa. Ja projekts tiek atbalstīts, līgumu noslēdz 2 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, savukārt, pirmo finansējuma daļu ieskaita 1 mēneša laikā no līguma parakstīšanas. Gan projektu pieteikšana, gan vērtēšana, gan līguma slēgšana un atskaitīšanās notiek vienotā platformā FTOP.

RE apakšprogrammas MEDIA projektu atbalsts ir subsīdija. Atbalstītais projekts ir jārealizē, jāiesniedz detalizēta atskaite, un scenārija gala variants (kopražojuma filmu izstrādes gadījumā).