Eiropas tiešsaistes platformu (VOD) tīkli

Atbalsts paredzēts Eiropas tiešsaistes platformu (VOD) tīkliem un operatoriem, kas demonstrē ievērojamu daļu citu Eiropas valstu darbu, lai palīdzētu attīstīt to konkurētspēju un piesaistīt auditoriju.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Neatkarīgas Eiropas organizācijas – Eiropas VOD platformas, kuru katalogā ir pieejami vismaz 500 audiovizuālie darbi.
Juridiskas personas (publiskas vai privātas), kas reģistrētas kādā no programmas “Radošā Eiropa” dalībvalstīm:
– ES dalībvalstīs (tostarp aizjūras zemēs un teritorijās);
– valstīs, kas nav ES dalībvalstis: valstīs, kas iekļautas EEZ sarakstā, valstīs, kas asociētas programmā “Radošā Eiropa” (list of participating countries).
VOD platforma šī konkursa kontekstā ir audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojums, kas paredzēts programmu skatīšanai pēc pieprasījuma, balstoties uz piedāvājumu, ko redakcionāli atbildīgi atlasījis mediju pakalpojumu sniedzējs. VOD platforma, ko piedāvā raidorganizācijas vai interneta pakalpojumu sniedzēji, ir atbilstīga.
VOD platformām ir jādemonstrē, ka tās katalogā ir Eiropas darbi:
– vismaz 30 % no visiem pieejamiem audiovizuālajiem darbiem ir no RE MEDIA dalībvalstīm;
– šie darbi ir no vismaz piecām RE MEDIA dalībvalstīm, kas pārstāv vismaz piecas dažādas šo valstu oficiālās valodas.
Var pieteikties konsorcijs, kurā ir vismaz 2 VOD platformas no 2 dažādām RE MEDIA dalībvalstīm, vai arī VOD platforma, kas sniedz savus pakalpojumus vismaz 2 dažādās RE MEDIA dalībvalstīs.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Sadarbības projekti starp VOD platformām darbības, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas VOD platformu konkurētspēju, piedāvājot auditorijai citu Eiropas valstu audiovizuālos darbus, lai veicinātu Eiropas satura pieejamību un atpazīstamību plašākai Eiropas un starptautiskai auditorijai.
Pieteikumos būtiski ir iekļaut stratēģijas, kas nodrošina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku nozari, kā arī dzimumu līdzsvaru, iekļaušanu, daudzveidību un reprezentativitāti.
Projekti var ietvert:
– kopīgas Eiropas VOD platformu tīkla darbības, lai uzlabotu visas Eiropas VOD kvalitāti, pievilcību un konkurētspēju, tostarp tehnoloģiju attīstību, redakcionālo līniju, tirgus izpēti, autortiesību licencēšanas procesa atvieglošanu, lai sekmētu Eiropas mēroga izplatīšanu;
– Eiropas satura pārrobežu piedāvājuma veicināšanas un attīstīšanas pasākumus, lai uzlabotu Eiropas satura redzamību un atrodamību, tostarp daudzvalodu subtitrēšanas sistēmas ieviešanu, kā arī inovatīva digitālā mārketinga rīku attīstīšanu.
Projekti, kas ilgst ne vairāk kā 24 mēnešus.
Iepriekš atbalstīto projektu īsi apraksti

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Atbalsta apjoms neierobežots – atbilst projekta vajadzībām. Piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 60%.
Priekšfinansējums – 50% no maksimālās paredzētās atbalsta summas.
Atbalsts tiks piešķirts, pamatojoties uz izdevumu tāmi (kurā uzrādītas faktiskās izmaksas ar vienību izcenojumiem un fiksētās summas (lump sum) elementiem). Tiks atlīdzinātas TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz atbalsta vadlīnijas.